Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/peterlangeland.dk/public_html/inc/parser/handler.php on line 1458

Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: invalid range in character class at offset 3435 in /var/www/peterlangeland.dk/public_html/inc/parser/lexer.php on line 118
A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/peterlangeland.dk/public_html/inc/parser/handler.php:1458) in /var/www/peterlangeland.dk/public_html/inc/actions.php on line 210

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/peterlangeland.dk/public_html/inc/parser/handler.php:1458) in /var/www/peterlangeland.dk/public_html/lib/tpl/dokuwiki/main.php on line 12
organisationer:nordvesthimmerland [Peter Langeland]

User Tools

Site Tools


Sidebar

===== Oversigt ===== ==== Familien ==== De der blev, Peters liv og indsats * [[emner:forfædre:forfædre|Forfædrene]] * [[peter:peter_ungdom|Peters barndom og ungdom]] * [[marie:marie_ungdom|Maries liv indtil Store Restrup]] * [[peter:tilstrestrup|Peter og Marie til Store Restrup]] * [[peter:tyverne|Tyverne. Involvering i Husmandsbevægelsen]] * [[peter:trediverne|Trediverne. Landbrugsrådet og Jordlovsudvalget]] * [[peter:fyrrene|Fyrrene. Vildmosekommissionen]] * [[peter:takkeraf|Peter takker af]] * [[peter:oversigt|Oversigt over Peters indsats]] * Efterkommerne De der udvandrede * [[emner:emigranter:petersfamilie|Peters farbror, bror og søster]] * [[emner:emigranter:mariesfamilie|Maries bror og hans børn]] ---- Fotosamlinger * [[fotos-peter|Billeder af Peter]] ==== Organisationer og Peters involvering==== * [[organisationer:husmandsbevægelsen|Husmandsbevægelsen]] * [[organisationer:strestruphusmandsforening|St. Restrup og Omegns Husmandsforening]] * [[organisationer:nordvesthimmerland|Nordvesthimmerlands Husmandskreds]] * [[organisationer:aalborgamt|Aalborg Amts sammensluttede Husmandsforeninger]] * [[organisationer:jydsksamvirksomhed|De samvirkende jydske Husmandsforeninger]] * [[organisationer:dansksamvirksomhed|De samvirkende danske Husmandsforeninger]] * [[organisationer:jordlovsudvalg|Statens Jordlovsudvalg]] * [[organisationer:vildmosetilsynet|Vildmosetilsynet]] * [[organisationer:ungdomsarbejde|Det landøkonomiske ungdomsarbejde]] * [[organisationer:landbokommission|Landbokommissionen af 1931]] * Store Restrup Husmandsskole * [[:organisationer:udstykningsforening|Husmændenes Udstykningsforening for Aalborg Amt]] * [[organisationer:strestrupudstykning|Udstykningen af Store Restrup]] ---- ==== Personer og steder ==== * Personer * Steder ==== Historie og stastistik 1870 til 1970==== * Historisk tidslinie * Polistisk forhold * Den økonomiske udvikling * Befolkningsforhold og udvandring * Statistikker ---- **Administrative detaljer** [[admin:kommentarer|Kommentarer fra læserne]] ----

organisationer:nordvesthimmerland

====== Nordvesthimmerlands Husmandskreds. ====== ===== Indledning ===== Som mellemled mellem de, for det meste sognebaserede, lokale husmandsforeninger og amtsforeningerne fandtes Husmandskredse. I Ålborg amt fandtes ved Aalborg Amts sammensluttede Husmandsforeningers 25 års jubilæum i 1941 følgende kredse: <WRAP indent> Kjær Herreds Husmandskreds\\ Nordøsthimmerlands Husmandskreds\\ Nordvesthimmerlands Husmandskreds\\ Løgstør Husmandskreds\\ Aars Husmandskreds\\ Midthimmerlands Husmandskreds\\ Hobro Husmandskreds\\ Syd Himmerlands Husmandskreds\\ Sydøsthimmerlands Husmandskreds\\ Hellum Herreds Husmandskreds\\ </WRAP> De fleste af kredsene blev, så vidt det kan konstateres, oprettet meget tidligt i bevægelsens historie, og inden amtssammenslutningen blev dannet i 1914 (eller 1916, hvis man skal tro Jubilæumsskriftet). Baggrunden for kredsenes dannelse har formodentlig været et ønske om samarbejde baseret på et større antal medlemmer, end en enkelt sogneforening kunne mønstre, sammenholdt med samfærdselsmidlernes mangelfulde udvikling i tiden kort efter overgangen til 1900-tallet. I Jubilæumsskriftet i anledningen Aalborg Amts sammensluttede Husmandsforeningers 25 års jubilæum i 1941 findes en kort beskrivelse af alle de ovenfor nævnte husmandskredse. Heraf kan man se, hvilke aktiviteter kredsene især tog sig af. En væsentlig aktivitet bestod i at arrangere husmandsrejser. Dette var rejser af en eller et par dages varighed, ledet af en rejsefører. Rejserne havde i alle tilfælde faglige formål, men har selvfølgelig også haft betydning for sammenholdet blandt husmændene. Alle steder blev der fra starten satset på at forbedre planteavlen. Forsøgsmarker, eller fremvisningsmarker, indgik tidligt i arbejdet, lige som man et par steder tilplantede fremvisningsarealer med frugttræer og buske. Det ser også ud til at hesteavl var et område kredsene interesserede sig for. De største af kredsene, som Kjær herreds Husmandskreds, var tillige i stand til at arrangere møder med interessante foredragsholdere. I Jubilæumsskriftet nævner næsten alle kredsene ungdomsarbejdet, som var et af de arbejder der kom til i løbet af trediverne. ===== Nordvesthimmerlands Husmandskreds ===== Der findes ikke meget information om arbejdet i Nordvesthimmerlands Husmandskreds, som var den kreds St. Restrup og Omegns Husmandsforening tilhørte. Det har ikke været muligt at lokalisere bestyrelsens forhandlingsprotokol. Det eneste materiale, der er fundet, er omtalen i det ovenfor nævnte Jubilæumsskrift. Jubilæumsskrift er noget fyldigere omtalt i artiklen om Aalborg Amts sammensluttede Husmandsforeninger. Af skriftet fremgår at Peter Langeland aldrig var involveret i bestyrelsesarbejde i kredsen, men samarbejdede med kredsens formænd, idet Peter i en periode var formand for amtssammenslutningen, og dennes bestyrelse bestod af formændene for kredsene. Nedenfor er afsnittet om Nordvesthimmerlands Husmandskreds fra Jubilæumsskriftet gengivet i sin helhed: <WRAP indent 85%> //Nordvesthimmerlands Husmandskreds blev stiftet 1. Juli 1905. Den omfattede da et betydeligt større Omraade med flere Foreninger end nu, idet der gennem Tiderne er blevet udskilt flere Kredse fra Omraadet.// //Ved Stiftelsen omfattede Kredsen Følgende Sogneforeninger: Sønderholm-Frejlev, Ø. Hornum, Veggerby, Salling, Ranum, Kornum-Løgsted, Svenstrup-Ellidshøj, Ferslev, Bislev, Restrup, Vilsted, Gundersted, Ravnkilde, Vokslev, Støvring, Hasseris, Overlade, Skørbæk, Vilsted - Vindblæs og Godthaab, ialt 20 Foreninger. Ved Oprettelsen af en Kredsforening for Løgstør og Omegn blev dette Tal formindsket til 13. Senere er der kommet to nye Foreninger til, saaledes at Kredsen nu omfatter 15 Foreninger.// //Kredsens første Bestyrelse bestod af Lærer Visse, Frejlev, der var Formand, Chr. Rønn, Ø. Hornum, Jens Peter Nielsen, Veggerby, og Hans Nielsen, Volsted. Senere kom Bestyrelsen til at bestaa af de tilsluttede Foreningers Formænd, medens Formanden valgtes af Generalforsamlingen.// //Kredsens første Formand Lærer Visse, Frejlev, var en betydelig Arbejdskraft, der gennem Foredrag og Agitation øvede en stor personlig Indsats for Husmandssagen og da især for Kredsen. I 1911 efterfulgtes han som Formand af Viggo Madsen, Hasseris, der især har udført et stort Arbejde for Planteavlen. Derefter kom N. Chr. Brunk, Svenstrup, der for en Del Aar siden afløstes af den nuværende Formand, Ejnar Christensen, Bislev.// //De fleste Medlemmer indenfor Kredsen vil sikkert huske Jens Peter Nielsen, Veggerby, der har ydet en meget stor Indsats for Plantningssagen. Med utrættelig Energi arbejdede han for Plantning omkring Mark og Hjem. Han var ligeledes kendt som en dygtig Rejsefører, og skulde der arrangeres en Planteavlsudstilling, var han ogsaa gerne i Spidsen for dette Arbejde. For hans store Arbejde i Husmandssagens Tjeneste har Kredsen tildelt ham et Sølvdiplom og udnævnt ham til Æresmedlem.// //Af faglige Opgaver, der gennem Tiderne har været taget op af Kredsen, kan nævnes Planlæggelse af Foredragsrækker i Foreningerne, Tilrettelæggelse af Kursus, Indkøb af Frø og Saasæd og lign. til Medlemmerne, Anlæg af Forsøgsmarken ved St. Restrup, der senere omdannedes til Iagttagelsesplantning af Frugttræer og drives endnu som saadan, ligesom der har været arrangeret forskellige Præmiekonkurrencer for Mark og Have og om betingede Præmier. Endelig kan nævnes Ungdomsarbejdet, der har en meget stor Udbredelse indenfor Nordvesthimmerlands Husmandskreds, der for øvrigt var en af de første der tog dette Arbejde op. For et Aars Tid siden antog Foreningen Landbrugslærer O. K. Toudal, St. Restrup, som Konsulent i Planteavl og Husdyrbrug, og der har siden kunnet spores en betydelig Fremgang i det faglige Arbejde. Husholdningsarbejdet er ligeledes i god Gænge i Kredsen, der nu tæller 700 Medlemmer.// //E. Christensen.// </WRAP>

organisationer/nordvesthimmerland.txt · Last modified: 2014/03/14 15:36 by jlk